Huurvoorwaarden en Huisregels

Huurvoorwaarden

Verblijfsinformatie

De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de eigenaar/ verhuurder/ beheerder ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren.

Het is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan het gehuurde met meer personen te betrekken dan overeengekomen.  Permanente bewoning mag enkel op basis van het aantal personen welke staan aangegeven in de overeenkomst. *  Het is met toestemming van de verhuurder voor de huurder toegestaan logés te ontvangen voor 25 naf per nacht.

Het gehuurde dient door de huurder met vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.  De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van de gehuurde accommodatie en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar/ verhuurder of diens beheerder alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. De huurder dient de beheerder onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.

Huurder mag in het gehuurde niets aanbrengen, veranderen of wegbreken, ook niet aan en daartoe behorende leidingen en lozingen, dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder. Hetgeen huurder met zodanige toestemming van de verhuurder, in of aan het gehuurde zal hebben aangebracht, veranderd of weggebroken, een en ander geheel voor zijn/haar rekening en risico, zal zij/hij, bij het einde van de huur in stand moeten laten zonder enige vergoeding van de verhuurder te kunnen vorderen.

De huurder en de medehuurders van het gehuurde zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar/verhuurder/beheerder of buren zal elke vorm van overlast onmiddellijk stopgezet worden.

In het gehuurde mogen geen dieren worden gehouden, welke last of ongerief kunnen veroorzaken.

Huurder is verplicht het gehuurde, met inbegrip van het daartoe behorend sanitair, hetwelk zij in goede staat heeft aanvaard, met leidingen en lozingen, bij voortduring in goede staat van onderhoud te houden. Het is niet toegestaan overmatig wc papier, toilet (billen)doekjes, maandverband, inlegkruisjes of tampons en/ of andere objecten in het toilet te gooien.

Het ontstoppen van het toilet, het verwisselen van de lampen en de gasfles is voor rekening van de huurder. Indien gewenst kan de beheerder de gasfles vullen en omwisselen voor 40 ANG.

De huurder dient het gehuurde de gehele huurperiode goed schoon te houden.

Borgsom

De huurder dient  voor het verblijf in het gehuurde een borgsom te betalen, bij gebrek daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.

De totale borgsom dient voor of bij aankomst (bij de check in) aan de eigenaar/ verhuurder of beheerder te worden voldaan. Deze borgsom heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van energie en waterkosten, eventuele schade aan het gehuurde, de directe omgeving en de inboedel. Na afloop van het verblijf in de studio worden de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld energie/waterkosten door de eigenaar/ verhuurder of beheerder afgerekend en worden eventuele beschadigingen en/of vermissingen in of aan het gehuurde met de borgsom verrekend. Gaat de schade het bedrag van de borgsom te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te voldoen.

Annulering

Annuleringen dienen per e-mail te worden bevestigd. De minimale huurperiode is 3 maanden. De huurder heeft na de verblijfsperiode van 3 maanden een opzegtermijn van 2 maanden.

De huurder is bij een annulering de minimale huurperiode van 3 maanden huur + belasting en overige kosten (airco/water/ schoonmaak/ schade etc) aan de verhuurder verschuldigd.

De reeds betaalde huursom/ kosten/ belastingen wordt niet terug betaald. De huurder is zelf verantwoordelijk een annuleringsverzekering af te sluiten bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheidverzekering, reisverzekering en annuleringsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of reisorganisatie.

Annulering door Eigenaar/ verhuurder/beheerder:

Eigenaar/verhuurder of beheerder zijn gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:

De huurder heeft zich niet gehouden aan het overeengekomen betalingstermijn.

De huurder is de huur en/of stroom/waterkosten aan de eigenaar/verhuurder of beheerder verschuldigd.

De huurvoorwaarden en/of huisregels worden niet of onvolledig nagekomen.

Indien de borg bij aankomst niet wordt voldaan.

Huurder betrokken is bij illegale/ criminele praktijken.

Huurder in welke vorm dan ook overlast veroorzaakt bij de gasten/ bewoners en/of beheerder van de accommodaties.

Ongedierte

Op een tropisch warm eiland als Curaçao zijn er ongedierte, voornamelijk als het warm en vochtig weer is. Het complex wordt behandeld tegen ongedierte. Het is mogelijk dat er alsnog ongedierte in het gehuurde kan voorkomen. De beheerder/ eigenaar zal hier tegen spuiten. Bij een annulering/ klacht van de huurder is dit geen geldige reden voor compensatie. Gelieve geen etensresten en vuilnis in het gehuurde te laten staan, hier komen ongedierte op af.

Klachten

De huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfsadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te vermelden aan de beheerder. De beheerder zal trachten de klacht ter plaatse te verhelpen.  U dient de beheerder  te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf.

Het vervroegd en/of tussentijds verlaten van het gehuurde, doet alle rechten op compensatie of vergoeding vervallen. Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade,  diefstal en verlies van uw eigendommen. Uw verblijf is op eigen risico.

Inspectie

Verhuurder/ beheerder en alle door haar aan te wijzen personen is/zijn gerechtigd het gehuurde te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde, voor het verrichten van mogelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden, schoonmaak en  controles.

Huisdieren

In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan.

Aansprakelijkheid

Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders in het gehuurde en/of ten gevolge van eventuele gebreken van het gehuurde, omliggende voorzieningen en additioneel gehuurde goederen. In het bijzonder is de eigenaar/verhuurder/beheerder niet aansprakelijk voor storingen in en om het gehuurde zoals doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom – water- en gasvoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdige aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegang – of hoofdwegen

Huurder betreedt het terrein en het gehuurde op eigen risico. Het gebruik van het gehuurde en het gebruik van de apparatuur zijn op eigen risico van de huurder.

Bij incheck  zal de beheerder de beginmeterstanden opnemen.

De huurder verklaart de huisraad en alles wat daartoe behoort in en om het gehuurde, als een goed huurder te behandelen en deze naar behoren te gebruiken.

Verhuurder/ beheerder/ eigenaar zijn niet aansprakelijk inzake verlies / diefstal / letsel / overmacht en overige schade bij waterstoring en stroomuitval bij huurder ten tijde van bewonen van het gehuurde.

Verhuurder aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor:

 1. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het gehuurde;
 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het gehuurde, tijdelijke uitval of storingen in en om het gehuurde van water-  en/of energiehuishouding;
 3. het gebruik van apparatuur (oa airco/gasfornuis/ ijskast/ radio/ lampen/ ventilator);
 4. niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het gehuurde;
 5. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de verhuurder ingeschakelde dienstverleners, nalatig blijven;
 6. schade door (natuur)rampen;

Voor wat betreft ongevallen in of om het gehuurde kan de beheerder of de eigenaar/ verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.

Verantwoordelijkheid huurder

De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades en of vermissing die door huurder of medehuurder veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf. Schade door breuk of en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie dient door de huurder ter plaatse te worden gemeld bij de beheerder van het gehuurde. Bij het einde van de huur is de huurder verplicht de gehuurde in de zelfde staat als op de eerste dag van de huur op te leveren,  het gehuurde tijdig te ontruimen van zijn/haar persoonlijke spullen en in goede staat en behoorlijk schoongemaakt ter beschikking van de verhuurder te stellen, alsmede om de verhuurder de sleutels ter hand te stellen. Indien de verhuurder bij het einde van de huur, niet of niet tijdig de sleutels ontvangt, of niet tijdig huurpenningen en de overige gemaakte (energie/water/schoonmaak, etc..) kosten ontvangen heeft, zal hij/zij het recht hebben, zich op kosten van huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen, onverminderd huurders gehoudenheid om hem/haar alle schade te vergoeden, welke door zijn/haar verzuim mocht ontstaan.

Huisregels

Eindschoonmaak : Het gehuurde wordt voor of op de dag van aankomst schoongemaakt, gedurende uw verblijf gelieve zelf het gehuurde goed schoon te houden. De huurder is verplicht het gehuurde aan het einde van het verblijf in schone staat achter te laten (in de zelfde staat als op de eerste dag van de huur). Tussenschoonmaak: Wij vragen u vriendelijk om af te wassen en het gehuurde opgeruimd en bezemschoon voor de schoonmaakster achter te laten. De vuilnisbakken dienen tevens geleegd te zijn. Indien dit niet het geval is wordt het gehuurde niet schoongemaakt, maar de kosten van schoonmaak wel aan u doorberekend.

Huurder dient zelf voor een emmer, bezem, mop, blik, wc-borstel en schoonmaakmiddelen te zorgen. Bij niet nakomen zal de beheerder deze kopen voor de huurder voor 60 naf. Deze kosten worden met de borg verrekend. De Vuilnisbakken dienen iedere dag te worden geleegd. Vuilnis kunt u kwijt buiten in de groene vuilniscontainers. Op donderdag gelieve de vuilniscontainers buiten te plaatsen langs de kant van de weg. Nadat de vuilniscontainers (door Selikor) geleegd zijn deze terug te plaatsen.

Gasfornuis: Huurder is tijdens de gehele huurperiode in de accommodatie, verantwoordelijk het gasfornuis en de oven ten alle tijden te controleren dat de gasknoppen van het gasfornuis en de oven zijn dichtgedraaid.   Controleer dit na elk gebruik. Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid en/of bij verkeerd gebruik van het gasfornuis en/of gasoven. Gebruik van het gasfornuis/oven is geheel op eigen risico van de huurder.

Het is verboden te roken in de studio. Buiten op het terras is het toegestaan te roken.

Per studio is er 1 parkeerplaats. De auto dient netjes binnen de lijnen geparkeerd te worden, zodat andere huurders makkelijk in en uit kunnen rijden.

Geen vuilnis/ etensresten in het gehuurde laten staan. Vuilnis en etensresten veroorzaken ongedierte en maden.

Bij het verlaten van het gehuurde en voor het slapen gaan alles afsluiten. Bij vertrek van het gehuurde de sleutels niet binnen laten liggen. De Kosten om het gehuurde te openen door de beheerder zijn ANG 25 per keer. Alle apparatuur uitschakelen en het gasfornuis goed controleren. Indien de sleutels zijn kwijtgeraakt zijn de kosten voor een nieuwe sleutelbos: 40 ANG

Water en elektra zijn heel erg duur op Curacao. Wij vragen u dan ook niet onnodig de airco en overige apparatuur (waaronder de ventilator) te laten draaien. Gaarne geen 220 volt apparaten in de 110 volt stopcontacten stoppen (en andersom). Schade is voor rekening van de huurder.

Mocht er iets stuk gaan wilt u dit dan melden aan de beheerder van het gehuurde.

Er is een gratis wifi zone. Het beste wifi bereik is in de aangegeven wifi zone.

Bij het gehuurde wordt op het complex internet aangeboden. Doordat er meerdere personen van de verbinding gebruik maken verzoeken wij iedere huurder het netwerk niet te overbelasten door het downloaden van zeer zware bestanden. Indien huurder wifi wenst dan dient deze voor eigen kosten een router of een versterker (extender) aan te schaffen. Eigenaar/verhuurder/ beheerder kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor internet storingen. Als je geen verbinding meer krijgt neem dan contact op met de onderstaande leverancier en gebruik daarbij tevens de volgende contractgegevens:

Contactgegevens
Leverancier: UTS
Telefoonnummer helpdesk: 9242

Verstopping van het sanitair: De huurder dient nimmer maandverband, tampons, condooms e.d. te deponeren in het toilet! Indien er bij een accommodatie een prullenbak naast het toilet staat met het verzoek tevens het toiletpapier daarin te deponeren doe dit dan ook. Het rioleringsstelsel op Curaçao is helaas nog niet zo goed als in vele andere landen waardoor je 100% zeker op termijn een verstopping krijgt indien je wel papier deponeert in het toilet. Bij een eventuele verstopping waarbij wij zaken tegenkomen zoals hierboven omschrijven is de rekening van het ontstoppen voor de huurder. Bij alle gevallen daarbuiten zal de verhuurder de kosten op zich nemen.

Kleinschalige verstoppingen dien je in eigen beheer op te lossen door het aanschaffen en gebruiken van een ontstoppingsmiddel.

Ongedierte en vuilnis: Het is enkel voor de verhuurder mogelijk de woning ongedierte vrij te houden met behulp van de huurder. In de tropen is veel ongedierte welke snel afkomen op etensresten en ander (eetbaar) zwerfvuil rondom en in een accommodatie. Hanteer daarom de onderstaande hygiëne voorschriften om je eigen leefomgeving ongedierte vrij te houden.

 • Gebruik te allen tijde vuilniszakken in vuilnisbakken. Indien er losse etensresten of vocht in de vuilnisbak komen maak deze dan direct schoon met wat chloor;
 • Leeg bijna dagelijks je vuilnisbak en vul deze niet overvol zodat de klep niet meer dicht kan. Hierdoor kunnen vliegen eitjes gaan leggen op het huisvuil wat een maden plaag met zich mee kan brengen;
 • Maak na het koken je werkplek direct schoon om te voorkomen dat mieren en ander ongedierte etensresten kunnen vinden;
 • Ontdoe je vlees van vet gooi dit dan niet los in je prullenbak maar doe er een extra (boterham) zakje omheen en leg ‘t gelijk in de vuilnisbak buiten. Doe je dat niet dan is er een kans dat er in één nacht een broeinest van maden of ander ongedierte ontstaat;
 • Ontdoe na het afwassen de gootsteen putjes van etensresten. Ook dit is een broedplaats voor ongedierte, schimmels en het veroorzaakt verstoppingen;
 • Indien er uiteindelijk toch ongedierte (maden, vliegen, mieren, kakkerlakken, etc.) in een accommodatie of de algemene ruimtes worden geconstateerd als gevolg van onhygiënisch gedrag van de huurder dan kan de verhuurder er voor kiezen op kosten van de huurder een ongedierte bestrijdingsdienst in te zetten.
 • Het is niet toegestaan vuilniszakken buiten de afvalbakken te plaatsen. Dit kan namelijk straathonden, ratten en ander ongedierte aantrekken. Voordat afval in de daarvoor bestemde bakken wordt gedeponeerd gaat er te allen tijde een (vuilnis)zak omheen. Vindt de verhuurder toch etensresten of andere zaken los in de afvalbakken dan kan hij deze laten reinigen op kosten van de huurder.

Eindschoonmaak: Aan het einde van de huurperiode wordt er door de verhuurder een eindschoonmaak gehouden in de gehuurde accommodatie van de huurder. De kosten van deze eindschoonmaak staan vermeld in de overeenkomst. Bij oplevering van het gehuurde dient huurder de accommodatie volledig te hebben ontdaan van zijn of haar persoonlijke bezittingen. Indien er naast schoonmaakwerkzaamheden ook herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden kan de verhuurder extra kosten in rekening brengen.

Onder herstelwerkzaamheden verstaan wij:

 • Het niet meer volledig kunnen reinigen van muren met vele hand en of voetafdrukken of kapotgeslagen muggen (voor het laatste gebruik je een spray);
 • Alle zaken van de accommodatie en of inventaris welke, buiten de normale slijtage om niet meer of zonder herstelwerkzaamheden te gebruiken zijn voor de komende huurder;
 • Het reinigen of verwijderen van matrassen waar de huurder zonder linnengoed op heeft gelegen en of andere substanties op heeft achtergelaten. Het is verplicht te allen tijde beddengoed te gebruiken. Deze is tevens voor aankomst te bestellen via ‘extra service‘ indien je dit niet wenst mee te nemen;
 • Indien er (ten strengste verboden) is gerookt in de accommodatie zal de gehele accommodatie aan de binnenzijde worden geverfd op kosten van de huurder.

Decoreren gehuurde: Het is niet toegestaan om plakband, spijkers of punaises of iets wat daar op lijkt te gebruiken op de inventaris (meubilair) en muren van de accommodatie en of het complex. Indien er na verwijdering schade ontstaat worden de herstelwerkzaamheden bij de huurder in rekening gebracht. Indien de inventaris onherstelbaar beschadigd is kan de verhuurder ervoor kiezen het inventaris stuk opnieuw aan te schaffen op kosten van de huurder waarbij het beschadigde inventaris stuk eigendom wordt van de huurder.

Aanwezige faciliteiten: Door de loop der jaren heen kunnen er spullen blijven liggen, aangeschaft door voorgaande huurders van de accommodatie en of het complex. Deze zijn uiteraard te gebruiken maar worden niet vervangen nadat ze kapot zijn gegaan.

Waslijnen: Het is niet toegestaan waslijnen te spannen aan de binnen- en buitenzijde van de gehuurde accommodatie. Om kleding te drogen dient de huurder een droogrek aan te schaffen. Daarnaast is het op Curaçao normaal (maar niet verplicht) dat je je wasgoed naar een wasserette brengt. Indien je het ‘s ochtends inlevert heb je het in de avonduren weer gewassen en gestreken retour.

Bezoek: Het is voor de huurder toegestaan logés te ontvangen voor 25 naf per nacht. Er kan een extra bed in de studio worden geplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Maximaal 2 logés per studio met maximaal 1 extra bed. De beheerder zal voor aankomst van de logé(s) een set bedlinnen en handdoeken klaarleggen, welke in bruikleen zijn tot de dag van vertrek van de logé(s).

De huurder welke de logé heeft uitgenodigd op het complex is tevens verantwoordelijk voor het gedrag en eventuele veroorzaakte schade van de logé. De verhuurder gaat verder geen verbintenis aan met de logé van de huurder op het complex. De logé dient zich aan alle regels staande in de overeenkomst van de huurder en het huisreglement te houden. Huurder is verantwoordelijk deze voor te leggen aan de logé.

Het hebben van bezoek overdag is mogelijk zolang het andere huurders van het complex geen hinder oplevert. Indien er teveel externe personen op bezoek zijn kan de verhuurder ervoor kiezen deze van het complex te verwijderen ten behoeve van de privacy, rust en veiligheid van de huurders op het complex.

Brandveiligheid: Het is ten strengste verboden om een (open) vuur op het complex te maken, vuurwerk af te steken, te roken of kaarsen te branden in de kamers of algemene ruimtes van het complex. Indien dit wordt geconstateerd heeft de verhuurder het recht de verhuurovereenkomst per direct te ontbinden met behoud van de huurpenningen, rekening houdend met het opzegtermijn van twee maanden. Deze regel is opgesteld puur uit veiligheid voor de bewoners. Wij sporen bewoners ook aan om de verhuurder te informeren indien medebewoners zich niet houden aan de brandvoorschriften van het complex.

Wangedrag en uitzetting: Op wangedrag, zowel binnen de accommodatie en het complex als daarbuiten hanteren wij een zero tolerance policy. Iedere huurder in onze accommodaties en complexen moet daar veilig en rustig kunnen wonen. Ongepast, asociaal, dan wel agressief gedrag naar medebewoners, medewerkers en of derden krijgen bij ons geen kans en leiden tot een directe uitzetting van de dader(s). Bij een dusdanig delict met schade aan het gehuurde, de omgeving of een persoon kan de verhuurder ervoor kiezen aangifte te doen bij de politie. Indien er camerabewaking is bij een accommodatie kunnen deze beelden worden gebruikt als bewijslast. De onderstaande ‘overtredingen’ van de overeenkomst of de huisregels leiden per direct tot uitzetting van de accommodatie met behoud tot betaling van de huurpenningen, rekening houdend met het opzegtermijn of einde overeenkomst:

 • Roken in de accommodatie of openbare binnenruimtes van het complex;
 • Het maken van een open vuur op of in het complex. Het branden van kaars in de accommodatie valt hier ook onder;
 • Het afsteken van vuurwerk op of nabij de accommodatie of het complex;
 • Het vertonen van onverantwoordelijk gedrag welke direct gevaar opleveren voor medebewoner, medewerkers of omwonenden;
 • Het toebrengen van lichamelijk letsel bij medebewoners, medewerkers en of omwonenden. Waarbij wij tevens aangifte zullen doen bij de politie;
 • Bij constatering van het gebruik van soft- en of harddrugs of het dealen daarin;
 • Bij openbare dronkenschap met als gevolg overlast en/of agressie welke de veiligheid van medebewoners, medewerkers of omstanders in het gedrang brengt;
 • Het lopen of klimmen over de daken of muren van de accommodatie of het complex;
 • Het regelmatig overtreden van de voorschriften staande in de overeenkomst en het huisreglement van de accommodatie of het complex.

Lekkages, water en stroomgebruik: Ga zuinig om met water op Curaçao. De kosten van het produceren van drinkwater op een eiland liggen hoog. Mede om die reden verzoeken wij je, of je nu in- of exclusief water huurt hiermee zuinig om te gaan. Let naast het gebruik er ook goed op of er geen kranen, toiletten, douches lekken. Dit geldt zowel voor je gehuurde accommodatie of eventuele algemene ruimtes op complexen. De kosten van het weglekken van water bij zichtbare gebreken zijn voor rekening van de huurder. Ook het (per ongeluk) niet afsluiten van kranen of douches komen voor rekening van de huurder. Constateer je dat medebewoners hier slordig mee omgaan dan spreek je ze hier netjes op aan. Mocht dat niet helpen dan licht je de verhuurder hierover in.

In sommige periodes van het jaar kan Aquaelectra ervoor kiezen sommige wijken tijdelijk van het stroomnetwerk af te sluiten. Dit doen ze om het netwerk te ontlasten wat ‘schakelen’ wordt genoemd. Indien er geen stroom bij de accommodatie is dan hou je de koelingen en vriezers van je accommodatie en het complex gesloten. Indien er goederen in de koeling en vriezer bederven dan is de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk. Je kunt dan een klacht indienen bij Aquaelectra welke verantwoordelijk is voor het leveren van de stroom.

Constateer je problemen met de toevoer van water of elektra bel dan allereerst met Aquaelectra (Tel: 463 2000). Dit is het water en stroombedrijf van Curaçao welke kunnen aangeven of er problemen op het netwerk zijn. Kom je er niet uit? Dan bel je de verhuurder.

Extra service

Na een lange reis van 9 uur vliegen of meer heb je waarschijnlijk geen zin meer om je vervoer te regelen. Vandaar dat wij je bij aankomst op kunnen pikken. Vanaf het vliegveld rijden we gelijk naar je woning waarbij we je nog voorzien van wat handige tips voor je verblijf op Curaçao.

Ophaaldienst van het vliegveld: 

40 Euro obv 1 persoon

27,50 Euro per persoon obv 2 personen

Gelijk weer bereikbaar op je eigen Curaçaose nummer direct na aankomst. Uiteraard beseffen wij ons ook dat dit tegenwoordig via de digitale weg eenvoudig te realiseren is maar lokaal wensen de mensen je toch te kunnen bellen. Zeker als je stage gaat lopen, nog een baan zoekt of reeds werk hebt wil je werkgever je graag kunnen bereiken op een lokaal nummer. Hou er daarbij ook rekening mee dat vanuit Curaçao naar een buitenlands mobiel nummer bellen vrij kostbaar is. De meesten zullen dit om die reden dan ook niet doen.

Sim kaart    37,50 Euro inclusief 20 ANG beltegoed

Zo goed als alle woningen worden exclusief linnengoed geleverd. Indien gewenst kunnen wij een linnengoed pakket voor je aanschaffen en voor je komst je bed opmaken. Na een lange reis wel zo lekker. Daarnaast is het hierdoor mogelijk meer van je persoonlijke bezittingen mee te nemen naar Curaçao en is de kans klein dat je hoeft bij te betalen bij het inchecken voor eventueel extra gewicht. Bij het linnengoed pakket leveren wij één hoeslaken, één laken, één kussensloop, één kussen en twee handdoeken. Het pakket wordt je eigendom en is niet in bruikleen.

Linnengoedpakket   65 Euro obv 1 persoonsbed/ enkelbed (1 persoon)

     • 85 Euro obv double/ queen/ of kingbed (1 persoon)
     • 50 Euro Euro per persoon obv 2 persoons linnegoedpakket.
     • Verwisselen van gas  20 Euro (40 ANG) inclusief volle gas tank.